Goju-Ryu Karate Neeroeteren
Home Karate Club Trainer Integriteitscharter Lid worden Examens

Kata (enkel voor leden)

Contact Foto's Links Privacy

Privacy-Policy van de Vlaamse Karate Federatie

 

Privacy-verklaring Goju-Ryu Karate Neeroeteren

Goju-Ryu Karate Neeroeteren waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 In functie van het verlenen van diensten, ten aanzien van zijn leden en de individuele sportbeoefenaars, is Goju-Ryu Karate Neeroeteren, verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

Voor de data die aan de Vlaamse Karate Federatie worden doorgegeven, fungeert Goju-Ryu Karate Neeroeteren als verwerker en VKF als verantwoordelijke.

 Het doel van deze privacyverklaring is u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 Het is mogelijk dat deze privacyverklaring zal bijgewerkt worden in functie van de reglementering en is integraal te raadplegen via de website van Goju-Ryu Karate Neeroeteren.

(www.karateneeroeteren.be)

 

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, waaronder:

* Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres; 

* Persoonlijke bijzonderheden zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit;

* Aansluiting datum, datum & graad voor de Dan & Kyu graden;

* Lidmaatschap bij aangesloten Goju-Ryu Karate Neeroeteren 

* Lidmaatschap bij aangesloten VKF

* Lidmaatschap bij aangesloten BOGA

* Rijksregisternummer;

* Foto- en video-opnamen in het kader van clubactiviteiten;

* Medisch getuigschrift zoals een gezondheidsverklaring.

 

2. Correctheid van de verwerkte persoonsgegevens

 Door het invullen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

De verantwoordelijkheid voor het meedelen van een valse identiteit, onvolledige of onjuiste gegevens, ligt geheel bij diegene die de persoonsgegevens meegedeeld heeft.


3. Waarom en op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Goju-Ryu Karate Neeroeteren verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van diverse gronden. Per doeleinde zullen alleen de relevante gegevens verwerkt worden. Hieronder worden de diverse rechtsgronden en doeleinden weergegeven.

* Op contractuele basis zodanig dat de leden en individuele sportbeoefenaars kunnen

  deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de VKF, BOGA  en het ontvangen van de

  Goju-Ryu Karate Neeroeteren clubmailing.

* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder als dit in het kader is van een politioneel

  of gerechtelijk onderzoek.

* Op basis van de vrijwillige toestemming van de individuele sportbeoefenaar (nieuwsbrief,

  uitslag wedstrijden...)

 

4. Minderjarigen

 Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

* De verantwoordelijke van de desbetreffende leerschool BOGA;

* De personeelsleden van de VKF;

* Instanties die namens ons diensten verlenen;

* Organisatoren van evenementen (wedstrijden, stages...);

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze verwerkersovereenkomst houdt in dat de nodige afspraken gemaakt worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?

 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of zolang vereist is in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Uw gegevens blijven bewaard in het beveiligd online ledenbestand zolang u geen wissing van de gegevens vraagt.

 

7. Rechten van de leden

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met

art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) hebt u het recht op:

* Inzage : u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie

verkrijgen van de persoonsgegevens.

* Rectificatie : als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat

deze persoonsgegevens worden aangepast.

* Wissing : u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen

* Beperking : u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen

* Bezwaar : u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen

die verband houden met uw specifieke situatie.

* Intrekking van uw toestemming : indien uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken

van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te

trekken.

* Gegevensoverdraagbaarheid : voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om

de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover

technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

 

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons als volgt contacteren:

* Telefonisch

* E-mail

Deze contactgegevens kunt u terugvinden op onze website.

 In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

8. Beveiliging

 Goju-Ryu Karate Neeroeteren verzekert de beveiliging van uw persoonsgegevens d.m.v. technische en organisatorische maatregelen.

 

9. Contact

 Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u ons steeds contacteren.

Goju-Ryu Karate Neeroeteren 
karateneeroeteren@hotmail.com

 

10. Akkoord

Goju-Ryu Karate Neeroeteren maakt u er attent op dat indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, u het Goju-Ryu Karate Neeroeteren, VKF en BOGA onmogelijk maakt om diensten te verlenen t.a.v. uzelf (inschrijving op evenementen zoals wedstrijden, stages, examens...).

 

11. Wijziging privacyverklaring

 Eventuele wijzigingen worden aangekondigd via deze website.